Верховна рада України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Українська асоціація інвестиційного бізнесу Українська біржа

Компанія з управління активами «Капітал СМ» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (управління активами інвестиційних фондів) на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні функції компанії з управління активами (далі – КУА):

Місія нашої Компанії – надати кожному Інвестору інструмент для перетворення його існуючих проблем та задач в можливості та переваги.

В своїй діяльності наша Компанія застосовує такі принципи роботи:

Для кожного Інвестора ми створюємо окремий інвестиційний фонд, як правило, у вигляді Венчурного Фонду, та розробляємо індивідуальні схеми роботи в залежності від потреб Інвестора.

Венчурний інвестиційний фонд може бути Пайовим або Корпоративним.

Пайовий інвестиційний фонд (далі – ПІФ) не являється юридичною особою. Активи Пайового інвестиційного фонду належать його інвесторам на правах спільної власності та перебувають в управлінні КУА. Участь кожного інвестора в ПІФ підтверджується володінням інвестиційними сертифікатами цього Фонду. Для нагляду за діяльністю КУА Інвестори можуть утворювати Наглядову раду.

Корпоративний інвестиційний фонд (далі – КІФ) створюється у вигляді публічного акціонерного товариства як самостійна юридична особа. КУА управляє активами такого Фонду на підставі відповідного договору. Участь кожного інвестора в КІФ підтверджується володінням акціями цього Фонду. Основними органами КІФ є Загальні збори акціонерів та Наглядова рада.

Інвестиційні Фонди відкриваються на визначений строк. Як правило, це 20-30 років. В процесі роботи, за бажанням інвесторів, строк діяльності Фонду може бути скорочено.

Крім державного регулювання діяльності з управління активами, яке провадиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, нагляд за роботою КУА здійснюють також: Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (саморегулівна недержавна організація, якій держава делегувала частку своїх повноважень), Аудиторська компанія та Зберігач цінних паперів.

Отже, основними напрямками діяльності нашої Компанії є: